01 شهریور 1398

زهرا فاخر عجب شیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اموزش زبان انگلیسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه دروس عمومی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
zahra fakher ajabshir (2018) L2 Pronunciation Accuracy across Different Parts of Speech: The Case of Iranian L2 Learners International Journal of English Language & Translation Studies: 6; 141-148
مقاله ارائه‌شده
1
zahra fakher ajabshir (2019) Teachers’ Corrective Feedback and the Acquisition of Refusal Speech Act 4th national Conference on English Language, Iran, Tehran
2
zahra fakher ajabshir (2019) Learner Proficiency and Pragmatic-Related Episodes during Collaborative Tasks 6th international conference on applied research in language studies, Iran, Tehran
3
zahra fakher ajabshir (2019) The effect of peer scaffolding on Iranian EFL learners' acquisition of request and apology speech acts 6th international conference on applied research in language studies, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!