27 شهریور 1398

صغرا نیرومند شیشوان

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / معماری
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی معماری

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
میرنجف موسوی، احمد آفتاب، علی مجنونی، صغرا نیرومند شیشوان (1398) توسعه گردشگری مناطق روستایی با تأکید بر اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) آمایش جغرافیایی فضا: 9; 35-54
2
میر نجف موسوی، صغرا نیرومند شیشوان، علی مجنونی، احمد آفتاب (1396) ارائه راهبرد توسعه گردشگری در مناطق روستایی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT- ANP (مطالعه موردی: روستای صور شهرستان بناب) پژوهش و برنامه ریزی روستایی: ;
3
Mir najaf Mosavi, Soghra Niroumand Shishavan, Ali Majnoni, Ahmad Aftab (2017) Strategic Compilation of Rural Tourism Development Using SWOT - ANP Integrated Model (Case Study: Savar Village in Bonab County) پژوهش و برنامه ریزی روستایی: ;
4
5
وکیل حیدری ساربان، علی مجنونی، صغرا نیرومند شیشوان (1395) سنجش و ارزیابی فرآیند پایداری در روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی: شهرستان عجب شیر- محور توریستی قلعه چایی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای): ;
6
ارسطو یاری حصار، فرزین حق پرست، علی مجنونی، صغرا نیرومند شیشوان (1394) شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر مقاومسازی مساکن روستایی )مطالعه موردی: شهرستان بناب( برنامه ریزی منطقه ای: ;
مقاله ارائه‌شده
1
صغرا نیرومند شیشوان، پریسا تاکی (1396) بررسی تطبیقی عناصر معماری در اشعار مولوی و حافظ کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر، ایران¡ تهران
2
صغرا نیرومند شیشوان، پریسا تاکی، علی مجنونی (1395) برّرسی تطبیقی فضا در معماری و سینما با نمونههای موردی دومین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، ایران¡ تهران
3
Soghra Niroumand Shishavan, Mahdiyeh Niroumand shyshavan (2016) Architecture through Senses Inclusive architecture Guidelines , Iran, Tabriz
4
صغرا نیرومند شیشوان، مهدیه نیرومند شیشوان، پریسا محمودزاده (1394) مدرسه به عنوان کتاب درسی سه بعدی: راهکارهای طرّاحی مدرسه ی پایدار دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، ایران¡ تهران
5
علی پناهی، صغرا نیرومند شیشوان (1391) بررسی ژئوتوریسم قشم با تاکید بر توسعه پایدار اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، ایران¡ همدان
6
حامد بیتی، صغرا نیرومند شیشوان، مهدیه نیرومند شیشوان (1390) جایگاه تزیینات در معماری معاصرایران- معماری پهلوی دوم همایش ملی سازه، راه، معماری، ایران¡ چالوس
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!