02 مرداد 1398
محمد باقر دلقوي

محمد باقر دلقوی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تست
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق