01 شهریور 1398

مریم عطاپور

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه ریاضی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی محض (ترکیبیات) ، شهید مدنی آذربایجان ، ایران (1388 - 1392)
    عنوان رساله: توابع احاطه گر علامت دار در گرافها و گرافهای جهت دار
  • فوق لیسانس ریاضی محض (ترکیبیات) ، الزهراء(س) ، ایران (1383 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه: مجموعه های احاطه گر تام در گراف ها
  • لیسانس ریاضی محض ، شهید مدنی آذربایجان ، ایران (1379 - 1383)
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Maryam Atapour, Seyed Mahmoud Sheikholeslami, Rana Hajypory, Lutz Volkmann (2018) The signed k-domination number of directed graphs Central European Journal of Mathematics: 8; 1048-1057
2
Nasrin Dehgardi, Maryam Atapour (2017) TWIN MINUS TOTAL DOMINATION NUMBERS IN DIRECTED GRAPHS Discussiones Mathematicae Graph Theory: 37; 989-1004
3
Hojat Afshari, Maryam Atapour, Hassen Aydi (2017) GENERALIZED α − ψ-GERAGHTY MULTIVALUED MAPPINGS ON b-METRIC SPACES ENDOWED WITH A GRAPH TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics: 7; 248-260
4
Hamideh Aram, Maryam Atapour, Seyed Mahmoud Sheikholeslami, Lutz Volkmann (2013) Signed k-domatic numbers of digraphs Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society: 36; 143-150
5
Maryam Atapour, Seyed Mahmoud Sheikholeslami, Abdollah Khodkar (2010) Trees whose Roman domination subdivision number is 2 UTILITAS MATHEMATICA: 82; 227
6
Maryam Atapour, Seyed Mahmoud Sheikholeslami, Arezoo Nazi Ghameshlou, Lutz Volkmann (2010) Signed star domatic number of a graph DISCRETE APPLIED MATHEMATICS: 158; 213-218
7
Maryam Atapour, Seyed Mahmoud Sheikholeslami, Abdollah Khodkar (2009) Roman domination subdivision number of graphs Aequationes Mathematicae: 78; 237
8
Maryam Atapour, Seyed Mahmoud Sheikholeslami, Adriana Hansberg, Lutz Volkmann (2008) 2-domination subdivision number of graphs ALGORITHMICA: 51; 81-98
9
Maryam Atapour, Abdollah Khodkar, Seyed Mahmoud Sheikholeslami (2007) Characterization of double domination subdivision number of trees DISCRETE APPLIED MATHEMATICS: 155; 1700-1707
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!