01 شهریور 1398

محمد اسدپور

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تست
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Jafar Poursamad, Mohammad Asadpour, Arash Phirouznia, Mostafa Sahrai (2014) Rayleigh–Benard Convection in the homeotropic nematic liquid crystal by a Gaussian laser beam absorption OPTIK: 125; 997-1001
2
Jafar Poursamad, Fatemeh Jahanbakhsh, Mohammad Asadpour, Arash Phirouznia (2013) The Marangoni effect in nematic liquid crystals due to a Gaussian light beam absorption JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 186; 23-27
3
Jafar Poursamad, Mohammad Asadpour, Keivan Mahmoudi-Aghdami, Mostafa Sahrai, R. S. Hakopyan, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2012) Excitation of Rayleigh-Benard Convection in Homeotropic Nematic Liquid Crystal by a Gaussian Laser Beam from Above MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS: ;
مقاله ارائه‌شده
1
Abbas Ali Sharifi, Mohammad Asadpour (2018) Selective Mapping and Symbols Interleaving Methods for PAPR Reduction in OFDM Systems: A Comparative Study 4th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2018), Iran, Tabriz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!