02 مرداد 1398
غلامعلي نژاد حاجعلي ايراني

غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی کامپیوتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
Gholamali Nejad Hajali Irani, Vali Tawosi (2011) AAMA: A new Authentication and Authorization architecture for modular information systems, a robust object oriented approach 5th International Conference on Application of Information and Commu