01 شهریور 1398

الهام شکری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی شیمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند ، ایران (1390 - 1395)
    عنوان رساله: ساخت و ارزیابی غشای زمینه مختلط پلیمری پلی سولفون/نانورس جهت تصفیه آب با محوریت حذف آرسنیک
  • فوق لیسانس مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند ، ایران (1387 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه: ساخت غشاهای الیاف نازک تو خالی متخلخل پلیمری به روش جدایش فازی با القاء حرارتی و بررسی اثر پارامترهای موثر بر روی ساختار غشا
  • لیسانس مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند ، ایران (1381 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه: تولید پودر ژل نانومتری آلومینا به روش ژل اکریل آمید
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
الهام شکری، زهرا شعیب، رضا یگانی، حبیب اعتمادی (1398) اثر استخراج کننده، سرعت ریسیدن و سیال سوراخ کننده بر ساختار و عملکرد غشاهای پلی اتیلنی کم چگالی خطی علوم و تکنولوژی پلیمر: 2; 157-169
2
Mahdi Seyfollahi, Habib Etemadi, Reza Yegani, Mahyar Rabiee, Elham Shokri (2019) The effect of polyethylene glycol grafted nanodiamond on antifouling properties of cellulose acetate membrane for Removal of BSA from Contaminated Water Journal of water environmental nanotechnology: 4; 1-16
3
4
Elham Shokri, Reza Yegani, Behzad Pourabbas, B. Ghofrani (2017) Evaluation of modified montmorillonite with di-cationic surfactants as efficient and environmentally friendly adsorbents for arsenic removal from contaminated water Water Science and Technology-Water Supply: 18; 460-472
5
الهام شکری، رضا یگانی، نعیمه کاظمیان (1395) ساخت و بررسی غشاهای ماتریس ترکیبی پلیسولفون- مونتموریلونیت اصالح شده با اسید آمینه برای حذف آرسنیک از آب علوم و تکنولوژی پلیمر: 30; 75-88
6
Elham Shokri, Reza Yegani, Behzad Pourabbas, Naeimeh Kazemian (2016) Preparation and characterization of polysulfone/organoclay adsorptive nanocomposite membrane for arsenic removal from contaminated water APPLIED CLAY SCIENCE: 132-133; 611-620
7
Elham Shokri, Reza Yegani, ُSetareh Heidari, Zahra Shoeyb (2015) Effect of PE-g-MA compatibilizer on the structure and performance of HDPE/EVA blend membranes fabricated via TIPS method CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 100; 237-247
8
زهرا شعیب، رضا یگانی، الهام شکری (1393) آمادهسازی و شناسایی غشاهای EVA/HDPE ورقی تخت به روش جدایی فاز با القای گرمایی علوم و تکنولوژی پلیمر: 28; 149-159
9
یونس جعفرزاده، رضا یگانی، الهام شکری (1393) ساخت غشاهای پلیاتیلنی دارای زئولیت 5-ZSM به روش جدایی فاز با القای گرمایی علوم و تکنولوژی پلیمر: 27; 359-371
10
مقاله ارائه‌شده
1
الهام شکری، رضا یگانی (1397) اثر فاصله هوایی و دمای قالب شکل دهنده بر ساختار غشای پلی اتیلنی ساخته شده به روش جدایش فازی با القاء حرارتی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ تهران
2
الهام شکری، مریم امیراصلانلو، رضا یگانی (1397) بررسی رفتار هیدرودینامیکی و حرارتی محلول مذاب پلیمری بین دو استوانه هم محور پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی ...، ایران¡ تهران
3
Elham Shokri (2018) fabrication of adsorptive mixed matrix membranes by embedding modified montmorillonite with folic acid into polysulfone for lead removal The National Conference on Treatment of Water, Air and Soi, Iran, Tehran
4
5
Elham Shokri (2015) Effect of nanoclay on the structure and performance of polysulfone nanocomposite membranes Asian Nano Forum Conference, Iran, kish island
6
Elham Shokri, Reza Yegani (2015) Adsorptive removal of arsenic from water by a PSf/nanoclay nanocomposite membrane Asian Nano Forum Conference, Iran, kish island
7
Leyla Noori, Reza Yegani, Elham Shokri, Nader Jahanbakhshi (2011) a membranes sheet flat microporous EVA/HDPE blended hydrophilized novel A method) TIPS (separation phase induced thermally , Iran, kish island
8
9
10
Elham Shokri (2011) Fabrication of melt blended HDPE/EVA microporous flat sheet membranes via TIPS method Polymer Processing Society 2011 Asia/Australia Regional Meeting, Iran, Kish Island
11
Elham Shokri (2011) Fabrication of melt blended HDPE/EVA microporous flat sheet membranes via TIPS method Polymer Processing Society 2011 Asia/Australia Regional Meeting, Iran, Kish Island
12
الهام شکری (1389) بررسی عوامل موثر بر میزان تخلخل غشاهای ساخته شده به روش جدایش فازی با القاء حرارتی اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی، ایران¡ تهران
13
الهام شکری (2011) ساخت غشا الیاف نازک توخالی به روش جدایش فازی با القائ حرارتی و اثر استخراج کننده بر ریز ساختار غشا اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!