27 شهریور 1398

بابک عبازاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی مکانیک

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Babak Abazadeh, Farzin Azimpour shishevan (2019) An estimation of fatigue crack initiation and growth lives of Al 2024-T3 in double lap bolted joints with interference fitted holes ENGINEERING FAILURE ANALYSIS: 105; 1018-1031
2
Babak Abazadeh (2016) Failure Mode Prediction of Single Lap Bolted Joints SCIENCE: 10; 95-99
3
Babak Abazadeh, Tajbakhsh Navid Chakherlou, René C. Alderliesten (2013) Effect of interference fitting and/or bolt clamping on the fatigue behavior of Al alloy 2024-T3 double shear lap joints in different cyclic load ranges INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES: 72; 2-12
4
Tajbakhsh Navid Chakherlou, Mir Jalil Razavi, Babak Abazadeh (2013) Finite element investigations of bolt clamping force and friction coefficient effect on the fatigue behavior of aluminum alloy 2024-T3 in double shear lap joint ENGINEERING FAILURE ANALYSIS: 29; 62-74
5
Tajbakhsh Navid Chakherlou, Hadi Naseri Maleki, Afshin Babaie Aghdam, Babak Abazadeh (2013) Effect of bolt clamping force on the fracture strength of mixed mode fracture in an edge crack with different sizes: Experimental and numerical investigations MATERIALS & DESIGN: 45; 430-439
6
Babak Abazadeh, Tajbakhsh Navid Chakherlou, Hossein Farrahi, René C. Alderliesten (2013) Fatigue life estimation of bolt clamped and interference fitted-bolt clamped double shear lap joints using multiaxial fatigue criteria MATERIALS & DESIGN: 43; 327-336
7
Tajbakhsh Navid Chakherlou, Babak Abazadeh (2012) Investigating clamping force variations in Al2024-T3 interference fitted bolted joints under static and cyclic loading MATERIALS & DESIGN: 37; 128-136
8
Tajbakhsh Navid Chakherlou, Hadi Naseri Maleki, Babak Abazadeh, Afshin Babaie Aghdam (2012) Investigating bolt clamping force effect on the mixed mode fracture strength and stress intensity factor for an edge crack in PMMA specimens MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: 533; 71-81
9
10
Tajbakhsh Navid Chakherlou, Mir Jalil Razavi, Afshin Babaie Aghdam, Babak Abazadeh (2011) An experimental investigation of the bolt clamping force and friction effect on the fatigue behavior of aluminum alloy 2024-T3 double shear lap joint MATERIALS & DESIGN: 32; 4641-4649
11
Tajbakhsh Navid Chakherlou, Morad Mirzajanzadeh, Jeffrey Vogwell, Babak Abazadeh (2011) Investigation of the fatigue life and crack growth in torque tightened bolted joints AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY: 15; 304-313
12
Tajbakhsh Navid Chakherlou, Babak Abazadeh (2011) Estimation of fatigue life for plates including pre-treated fastener holes using different multiaxial fatigue criteria INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE: 33; 343-353
13
Tajbakhsh Navid Chakherlou, Morad Mirzajanzadeh, Babak Abazadeh, Khodabakhsh Saeedi (2010) An investigation about interference fit effect on improving fatigue life of a holed single plate in joints EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS: 29; 675-682
14
Tajbakhsh Navid Chakherlou, Babak Abazadeh, Jeffrey Vogwell (2009) The effect of bolt clamping force on the fracture strength and the stress intensity factor of a plate containing a fastener hole with edge cracks ENGINEERING FAILURE ANALYSIS: 16; 242-253
مقاله ارائه‌شده
1
بابک عبازاده (1396) تخمین عمر خستگی ورق تحت عملیات انبساط سرد غلاف‏دار با استفاده از معیار GLINKA دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، ایران¡ بناب
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سامان محبی پلنگ سرائی، علیرضا بابائیان امینی، بابک عبازاده (1397) بررسی رفتار قاب خمشی دوبعدی با ستون پر شده از بتن
2
کتاب
1
بابک عبازاده، هادی ناصری ملکی (1397) روش های تقویت استحکام سازه های هوافضا شابک:978-622-95058-2-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!