01 شهریور 1398

علی وحیدی فر

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تست
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی پلیمر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Vahidifar, Elnaz Esmizadeh, Maryam Elahi, Mir Hamid Reza Ghoreishy, Ghasem Naderi, Denis Rodrigue (2019) Thermoplastic vulcanizate nanocomposites based on polyethylene/reclaimed rubber: A correlation between carbon nanotube dispersion state and electrical percolation threshold JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE: 136; 47795-47805
2
Elnaz Esmizadeh, Taha Sadeghi, Ali Vahidifar, Ghasem Naderi, Mir Hamid Reza Ghoreishy, Seyed Mohammad Reza Paran (2019) Nano Graphene‑Reinforced Bio‑nanocomposites Based on NR/PLA: The Morphological, Thermal and Rheological Perspective Journal of Polymers and the Environment: 27; 1529–1541
3
مقاله ارائه‌شده
1
Elnaz Esmizadeh, Ali Vahidifar, Ghasem Naderi, Ahmad Varvani-Farahani (2016) Hyper-elastic and cyclic response of composite samples of NR/SBR reinforced by nylon short fibers , Iran, Tehran
2
Ali Vahidifar, Saied Nouri Khorasani, Hossein Ali Khonakdar, Elnaz Esmizadeh, Chul B. Park (2016) Preparation of elastomeric foam having high cell pressure and foaming agent content-independent foam density , Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!