02 مرداد 1398
عباسعلي شريفي

عباسعلی شریفی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abbas Ali Sharifi (2019) Attack-Aware Defense Strategy: A Robust Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Sensor Networks Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering: 43; 133-140
2
3
4
Abbas Ali Sharifi, mohammad mofarrah (2018) Performance Improvement of Cooperative Spectrum Sensing in the Presence of Primary User Emulation Attack Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering: 42; 493-499
5
Abbas Ali Sharifi, mohammad mofarrah (2018) Dynamic Threshold Selection Approach in Voting Rule for Detection of Primary User Emulation Attack Electrica: 18; 227-233
6
7
Hamed Alizadeh Ghazijahani, Abbas Ali Sharifi, Mir Javad Musevi Niya, Hadi Seyedarabi (2017) Attack-Aware Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks under Byzantine Attack Journal of Communication Engineering: 6; 81-98
8
Abbas Ali Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Securing Collaborative Spectrum Sensing Against Malicious Attackers in Cognitive Radio Networks WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS: 90; 75–91
9
Morteza Sharifi, Abbas Ali Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Cooperative spectrum sensing in the presence of primary user emulation attack in cognitive radio network: multi-level hypotheses test approach WIRELESS NETWORKS: 24; 61–68
10
Abbas Ali Sharifi, Morteza Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Secure cooperative spectrum sensing under primary user emulation attack in cognitive radio networks: Attack-aware threshold selection approach AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS: 70; 95-104
11
Abbas Ali Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Defense Against SSDF Attack in Cognitive Radio Networks: Attack-Aware Collaborative Spectrum Sensing Approach IEEE COMMUNICATIONS LETTERS: 20; 93-96
12
Abbas Ali Sharifi, Morteza Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2015) Collaborative Spectrum Sensing under Primary User Emulation Attack in Cognitive Radio Networks IETE JOURNAL OF RESEARCH: 62; 205-211
مقاله ارائه‌شده
1
Abbas Ali Sharifi, Mehdi Hosseinzadeh Aghdam (2018) A Comparative study of Genetic and Particle Swarm Optimization Algorithms for Minimizing the High PAPR in OFDM Systems 3-th international conference on electrical engineering, Iran, Tehran
2
Abbas Ali Sharifi (2018) The Impact of Byzantine Attack Strategies on Cooperative Spectrum Sensing Performance 3-th international conference on electrical engineering, Iran, Tehran
3
Abbas Ali Sharifi, Hamed Alizadeh Ghazijahani (2018) Adaptive Data Fusion Approach for Secure Spectrum Sensing in Wireless Cognitive Radio Sensor Networks 4th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2018), Iran, Tabriz
4
Abbas Ali Sharifi, Mohammad Asadpour (2018) Selective Mapping and Symbols Interleaving Methods for PAPR Reduction in OFDM Systems: A Comparative Study 4th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2018), Iran, Tabriz
5
عباسعلی شریفی، مهدی حسین زاده اقدم (1397) تکنیک کاهش PAPR در سیستم های چند حاملی متعامد با تبدیل ویولت پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران¡ تهران
6
عباسعلی شریفی (1397) استفاده از تبدیل فوریه گسسته برای کاهش PAPR در سیستم های چندحاملی OFDM پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران¡ تهران
7
8
Abbas Ali Sharifi, Morteza Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Reputation-Based Likelihood Ratio Test with Anchor Nodes Assistance 8th International Symposium on Telecommunications (IST), Iran, Tehran
9
Abbas Ali Sharifi, Akbar Asgharzadeh (2016) Adaptive Filtering for PAPR Reduction in OFDM Systems INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY, COMMUNICATIONS AND TELECOMMUNICATIONS (irICT), Iran, Tehran
10
اکبر اصغرزاده، عباسعلی شریفی (139