02 مرداد 1398

عبدالله علیزاده

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / الکترونیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Tohid Alizadeh, Abdollah Alizadeh, Soheila Barzegari (2016) Reverse engineering of RLC circuits using Matlab: An experiment for electrical circuits course INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION: 53; 237-251
2
Abdollah Alizadeh, Ali Rostami, Hamed Baghban, Hossein Balazadeh Bahar (2014) Tailoring electron–phonon interaction in nanostructures Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications: 12; 164-172
3
Jafar Ebrahimpour Kasmani, Saeed Mahdavi, A