01 شهریور 1398
علي احمديان

علی احمدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حمیدرضا جهانگیر، حنیف طیرانی، علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار، Jaume Jaume، Mohammad Tayarani، H. Oliver Gao (1398) Charging demand of Plug-in Electric Vehicles: Forecasting travel behavior based on a novel Rough Artificial Neural Network approach JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 229; 1029-1044
2
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Hedia Fgaier, Behnam Mohammadi-ivatloo, Masoud Aliakbar Golkar, Ali Elkamel (2019) PEVs data mining based on factor analysis method for energy storage and DG planning in active distribution network: Introducing S2S effect ENERGY: 175; 265-277
3
Reza Jalilzadeh Hamidi, Ali Ahmadian, Rajvardhan Patil, Ailin Asadinejad (2019) Optimal time‐current graded coordination of multistage inverse‐time overcurrent relays in distribution networks International Transactions on Electrical Energy Systems: 29; 1-23
4
Behzad Vatandoust, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar, Ali Elkamel, Ali Almansoori, Mohammad Ghaljehei (2018) Risk-Averse Optimal Bidding of Electric Vehicles and Energy Storage Aggregator in Day-Ahead Frequency Regulation Market IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS: 34; 2036-2047
5
امیر فردینی، علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار (1397) مدیریت بهینه انرژی یک شبکه توزیع متصل شده به مجموعه ریزشبکه ها بر مبنای نظریه بازی ها کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران: 7; 30-46
6
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Behnam Mohammadi-ivatloo, Ali Elkamel, Masoud Aliakbar Golkar, Michael Fowler (2017) Cost-Benefit Analysis of V2G Implementation in Distribution Networks Considering PEVs Battery Degradation IEEE Transactions on Sustainable Energy: 9; 961 - 970
7
Amir Khaledian, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2017) Optimal droop gains assignment for real-time energy management in an islanding microgrid: a two-layer techno-economic approach IET Generation Transmission & Distribution: 11; 2292 - 2304
8
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Ali Elkamel, Michael Fowler, Masoud Aliakbar Golkar (2017) Plug-in electric vehicle batteries degradation modeling for smart grid studies: Review, assessment and conceptual framework RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 81; 2609-2624
9
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar (2017) Fuzzy load modeling of plug-in electric vehicles for optimal storage and DG planning in active distribution network IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY: 66; 3622-3631
10
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Ali Elkamel, Masoud Aliakbar Golkar, Michael Fowler (2017) Optimal WDG planning in active distribution networks based on possibilistic–probabilistic PEVs load modelling IET Generation Transmission & Distribution: 11; 865 - 875
11
Amin Safari, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2017) HBMO Based Output Feedback Damping Controller for STATCOM Automatika: 55; 41-52
12
Mahdi Sedghi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Assessment of optimization algorithms capability in distribution network planning: Review, comparison and modification techniques RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 66; 415-434
13
Majid Daghi, Mahdi Sedghi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Factor analysis based optimal storage planning in active distribution network considering different battery technologies APPLIED ENERGY: 183; 456-469
14
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar, Ali Elkamel, Michael Fowler (2016) Optimal probabilistic based storage planning in tap-changer equipped distribution network including PEVs, capacitor banks and WDGs: A case study for Iran ENERGY: 112; 984-997
15
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar, Michael Fowler, Ali Elkamel (2016) Two-layer optimization methodology for wind distributed generation planning considering plug-in electric vehicles uncertainty: A flexible active-reactive power approach ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 124; 231-246
16
Mahdi Sedghi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Optimal Storage Planning in Active Distribution Network Considering Uncertainty of Wind Power Distributed Generation IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS: 31; 304 - 316
17
Mahdi Sedghi, Ali Ahmadian, Ehsan Pashajavid, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Storage scheduling for optimal energy management in active distribution network considering load, wind, and plug-in electric vehicles uncertainties Journal of Renewable and Sustainable Energy: 7;
18
Seyed Arash Alavi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Optimal probabilistic energy management in a typical micro-grid based-on robust optimization and point estimate method ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 95; 314-325
19
Amin Safari, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2013) COMPARISON OF HONEY BEE MATING OPTIMIZATION AND GENETIC ALGORITHM FOR COORDINATED DESIGN OF PSS AND STATCOM BASED ON DAMPING OF POWER SYSTEM OSCILLATION Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis: 64; 133–142
مقاله ارائه‌شده
1
امیر فردینی، علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار (1395) مدیریت هماهنگ احتماالتی انرژی شبکه توزیع در تعامل با ریزشبکههای متصلشده بر مبنای نظریه بازیها پنجمین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران، ایران¡ رشت
2
Behzad Vatandoust, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Stochastic Copula-based Multivariate Modeling of Plug-in Hybrid Electric Vehicles Load Demand in Residential Distribution Network Smart Grids Conference (SGC), Iran, Kerman
3
hadi feyzollahzadeh, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Optimal Voltage Unbalance Compensation in a Microgrid Using PSO Algorithm 7th Power India International Conference (PIICON), India, Bikaner
4
Hamidreza Jahangir, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) OPTIMAL DESIGN OF STANDALONE MICRO-GRID CONSIDERING RELIABILITY AND INVESTMENT COSTS CIRED Workshop, Finland, Helsinki
5
Hosein Moradi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) OPTIMAL ENERGY MANAGEMENT IN SMART HOME IN THE PRESENCE OF PHEV CIRED Workshop, Finland, Helsinki
6
Hamidreza Jahangir, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Optimal Design of Stand-Alone Microgrid Resources Based on Proposed Monte-Carlo Simulation Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), Thailand, Bangkok
7
Hamidreza Jahangir, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Multi-Objective Sizing of Grid-Connected MicroGrid Using Pareto Front Solutions Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), Thailand, Bangkok
8
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Stochastic Modeling of Plug-in Electric Vehicles Load Demand in Residential Grids Considering Nonlinear Battery Charge Characteristic 20th Electrical Power Distribution Conference, Iran, Zahedan
9
10
سید آرش علوی، علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار (1393) بهرهبرداری بهینه از یک ریزشبکه نمونه با در نظر گرفتن عدم قطعیت توان بادی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، ایران¡ تهران
11
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar (2014) Solving Multiobjective Unit Commitment Problem to Minimize Operation Cost and Emissions Using HBMO Algorithm International Conference on Machine Learning, Electrical and Mechanical Engineering (ICMLEME), UAE, Dubai
12
علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار (1391) بهبود پایداری سیستم قدرت از طریق کنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!