صیاد نوجوان

صفحه نخست /صیاد نوجوان
صياد نوجوان
نام و نام خانوادگی صیاد نوجوان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بناب / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
APPLIED THERMAL ENGINEERING 159 (2019) 113875
2
APPLIED THERMAL ENGINEERING 159 (2019) 113825
3
Sustainable Cities and Society 49 (2019) 101600
4
Sustainable Cities and Society 48 (2019) 101549
5
Journal of Energy Management and Technology 3 (2019) 41-53
6
Journal of Energy Management and Technology 3 (2019) 14-25
7
Sustainable Cities and Society 46 (2019) 101406
8
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 44 (2019) 6896-6908
9
Sustainable Cities and Society 47 (2019) 101494
10
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING 74 (2019) 429-450
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 106 (2019) 223-231
12
SOLAR ENERGY 180 (2019) 293-300
13
APPLIED THERMAL ENGINEERING 149 (2019) 862-880
14
Sustainable Cities and Society 45 (2019) 596-606
15
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 105 (2019) 237-248
16
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 102 (2018) 401-412
17
SOLAR ENERGY 171 (2018) 580-592
18
Sustainable Cities and Society 41 (2018) 73-85
19
Journal of Energy Management and Technology 2 (2018) 31-41
20
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 98 (2018) 23-35
21
SOLAR ENERGY 163 (2018) 271-287
22
APPLIED THERMAL ENGINEERING 132 (2018) 221-232
23
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 156 (2018) 34-44
24
APPLIED THERMAL ENGINEERING 128 (2018) 940-955
25
ENERGY 142 (2018) 896-910
26
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 6 (2018) 95–106
27
ENERGY 142 (2018) 250-257
28
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 5 (2017) 205-214
29
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 93 (2017) 156-170
30
ENERGY 139 (2017) 89-97
31
ENERGY ECONOMICS 68 (2017) 359-372
32
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 147 (2017) 29-39
33
ENERGY 134 (2017) 157-166
34
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 145 (2017) 117-128
35
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 144 (2017) 132-142
36
Journal of Energy Management and Technology 1 (2017) 61-70
37
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 42 (2017) 11857-11867
38
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 138 (2017) 383-392
39
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 136 (2017) 404-417
40
SOLAR ENERGY 144 (2017) 79-89
41
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 42 (2017) 3294-3308
42
APPLIED ENERGY 187 (2017) 449-464
43
ENERGY 116 (2016) 64-77
44
ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS 0 (2016) 1-14
45
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 122 (2016) 95-108
46
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 120 (2016) 388-396
47
Majlesi Journal of Electrical Engineering 1 (2016) 13-22
48
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 75 (2016) 194-204
49
IET Generation Transmission & Distribution 10 (2016) 107 – 114
50
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 130 (2016) 46-58
51
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 73 (2015) 955-963
52
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering 39 (2015) 155-165
53
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 73 (2015) 411-419
54
Majlesi Journal of Electrical Engineering 9 (2015) 31-41
55
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 103 (2015) 1008-1018
56
Majlesi Journal of Electrical Engineering 9 (2015)
57
Majlesi Journal of Electrical Engineering 4 (2015) 49-58
58
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 69 (2015) 335-343
59
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 3 (2015) 83-93
60
IET Generation Transmission & Distribution 9 (2015) 328 – 338
61
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 39 (2014) 8913–8923
62
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 107 (2014) 119-124
63
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 48 (2013) 83-92
64
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 96 (2013) 56-63