گروه آموزشی برق

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/گروه آموزشی برق

 نام عضوسمت در شورا
1 رضا حاج آقا وفائی مدیر گروه
2 سجاد شجاع مجیدآباد عضو هیات علمی
3 محمد اسدپور عضو هیئت علمی
4 محمد باقر دلقوی عضو هیئت علمی
5 عباسعلی شریفی عضو هیئت علمی
6 مریم موذن عضو هیئت علمی
7 محمد مفرح عضو هیئت علمی
8 اردشیر محمدزاده عضو هیئت علمی
9 عبدالله علیزاده عضو هیئت علمی
10 امین رضایی عضو هیئت علمی
11 فریبرز رحیمی عضو هیئت علمی
12 حمید حیدرزاده عضو هیئت علمی
13 مدیر سامانه شرکت ژیرو